Filantropi

Vision och filantropisk företagsfilosofi

Under lång tid har Pharm Assist genom sina konsulttjänster bidragit till att effektiva och säkra läkemedel finns tillgängliga i vårt samhälle. I Pharm Assists vision ingår att även människor i fattigare delar av världen ska ha tillgång till läkemedel och sjukvård samt ha rätt till en god hälsa. God hälsa är i u-länder oftast även en förutsättning för att ta sig ur fattigdom. På motsvarande sätt leder minskad fattigdom ofta till bättre hälsa.

Donationer sedan tidigare

Pharm Assist ger sedan flera år regelbundet ekonomiskt stöd till fem hjälporganisationer som arbetar internationellt med utsatta människor:

  • Vi är Företagsvän till UNICEF, Röda Korset samt Rädda Barnen
  • Vi stödjer SOS Barnbyars by Keila i Estland
  • Vi ger stöd till Läkare Utan Gränser (MSF) för deras arbete

Mer hälsa för pengarna från 2017

I mitten av 2017 beslutades att Pharm Assists filantropi ska utökas och att verksamheten ska börja stödja de bevisat mest kostnadseffektiva interventionerna inom folkhälsa i u-länder, genom de hjälporganisationer som mest kostnadseffektivt visat sig kunna implementera dessa interventioner. Den nytillkomna givarstrategin baseras till största delen på studier som visar vilka projekt och i vilka områden på jorden, samt vilka organisationer som sannolikt ger mest kort- och/eller långsiktig nytta till en så låg kostnad som möjligt. Denna typ av koncept, kostnadseffektivt givande som stöds av oberoende högkvalitativ evidens, benämns ofta Effektiv Altruism i filantropisk terminologi.

David Ehrnebo, en apotekare som inriktat sig mot hälsoekonomi och kostnadseffektivitet inom folkhälsa i u-länder, gavs från hösten 2017 uppdraget att sköta Pharm Assists filantropiska initiativ framöver med koncepten kostnadseffektivitet och Effektiv Altruism starkt genomgående i sitt arbete. Han tar aktivt kontakt med och börjar samarbeta med hjälporganisationer och sätter sig eventuellt även in i enskilda projekt och bedömer dess potential för kostnadseffektivitet.

Fokus på familjeplanering och preventivmedel

Det främsta fokusområdet för Pharm Assist för närvarande är familjeplanering, en typ av intervention som stöds av flera studier och analyser som en av de mest kostnadseffektiva, speciellt i u-länder med höga födelsetal. Det finns många positiva effekter inom ett brett spektrum av områden som rör bland annat förbättring av hälsa, familjens ekonomi, barnens utbildningsnivåer, miljö, jämställdhet, minskad risk för krig med mera, från program som erbjuder frivillig familjeplanering i områden där födelsetalen är höga. Det kan ske genom att erbjuda gratis eller mycket billiga metoder, till exempel distribution/administration av olika preventivmedel och utförande av sterilisering, i kombination med information och utbildning inom området – eller satsningar på att öka efterfrågan för familjeplanering, beroende på de lokala förutsättningarna. De positiva effekterna från program inom frivillig familjeplanering fortsätter dessutom under mycket lång tid.